dec.
23

Energiahatékonysági tárgyú törvények módosítása

A Magyar Közlöny 283. számában megjelent az egyes energiahatékonysági tárgyú törvények módosításáról szóló törvény.

Az egyes energiahatékonysági tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi CLX. törvény többek között módosítja a távhőszolgáltatásról, a villamosenergiáról, a földgázellátásról szóló jogszabályokat, valamint az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvényt (Ehat. Tv.).

Ez utóbbi törvény változásai több ponton is érintik a Magyar Mérnöki Kamara (MMK) tevékenységét.

1. A törvénymódosítás 15. §-a az Ehat. Tv. 21. § (4) bekezdését 2021. január 1-jei hatálybalépéssel egy új e) ponttal egészíti ki, amely az épületek energetikai tanúsításával összefüggő tájékoztató tevékenységet telepít a kamarához. Ennek keretében az energiahatékonysági tanúsítványokról, ezek rendeltetéséről és céljáról, a költséghatékony intézkedésekről, felújítási tanácsadás keretében az épület energiahatékonyságának javítását szolgáló pénzügyi eszközökről, valamint a fosszilis tüzelőanyaggal működő kazánok fenntarthatóbb alternatívával való helyettesítéséről végez tanácsadást az érdeklődőknek.

2. A törvénymódosítás 16. és 17. §-a – a Kamara javaslatát is figyelembe véve – 2021. január 1-jei hatálybalépéssel egyértelműsíti az energetikai auditorok és szakreferensek éves továbbképzési, valamint az öt évenként esedékes megújító vizsgakötelezettségüket. Ennek értelmében a nyilvántartásba vételt követő év december 31.-ig kell első alkalommal továbbképzést teljesíteni, majd ezt követően minden évben. A megújító vizsga kötelezettség a nyilvántartásba vételt követő 5. év december 31.-ig esedékes. Szintén itt rendezte a jogalkotó, hogy egy energetikai szakreferens, illetve egy energetikai auditor, csak egy szervezet képviseletében jegyezhető be a nyilvántartásba.

3. A törvénymódosítás 19. §-a (Ehat. Tv. 43. § - 43/C. §) egy Uniós irányelvnek való megfelelést rendez a „25/A. A fűtési és légkondicionáló rendszerek energetikai felülvizsgálata” kapcsán. Az irányelv változására tekintettel 2022. január 1-jétől kezdődően a

a) 70 kW-nál nagyobb effektív névleges teljesítményű fűtési rendszer vagy kombináltan helyiségfűtési és szellőzőrendszer,
b) 70 kW-nál nagyobb effektív névleges teljesítményű légkondicionáló rendszer vagy kombináltan légkondicionáló és szellőzőrendszer

hozzáférhető részeinek vonatkozásában rendszeres energetikai felülvizsgálatot kell készíteni, melynek további részletszabályai az új VIII/A. fejezetben olvashatók. A 2022. január 1-jét megelőzően jogszerűen üzembe helyezett fenti rendszerek vonatkozásában az energetikai felülvizsgálatot első alkalommal 2025. december 31-ig kell elvégeztetni.

4. Az energetikai felülvizsgálati kötelezettséggel érintett épületek vonatkozásában bizonyos esetekben mentesség kapható, melyet a rendszerüzemeltető köteles igazolni. A mentesség igazolására szolgáló dokumentumok vizsgálatát és elfogadását a jogalkotó a MMK feladatkörébe tette [43/A. § (11)].

5. A felülvizsgálatot olyan személy végezheti, aki a MMK által vezetett névjegyzékben szerepel és az energiapolitikáért felelős miniszter rendeletében meghatározott jogosultsággal rendelkezik. [43/B. § (1)] Ennek részletszabályait a végrehajtási rendelet fogja tartalmazni [45. § g)], szükség szerint hivatkozva a 266/2013 (VII.11.) Korm. rendeletre utalással.

6. Az energetikai felülvizsgálók rendszeres továbbképzési és vizsgáztatási feladatait a jogszabály a MMK szervezetéhez telepítette. A felülvizsgáló által teljesítendő képzési, továbbképzési és vizsgakötelezettségek tartalmáról és eljárásrendjéről szabályzatot kell kidolgoznunk, amelyről a Hatóságot tájékoztatni kell. A képzések és vizsgák teljesítését a Hatóság rendszerében rögzíteni kell, amely feltétele a nyilvántartásban való szereplésnek [43/B. § (2), (7)].

7. A törvénymódosítás előírja, hogy a kötelező energetikai felülvizsgálat teljesítését ellenőrizni kell, melyet a Hatóság a MMK útján megállapodás keretében látja el [43/C. § (2), (3)]. Az ellenőrzés részletszabályait végrehajtási kormányrendelet fogja tartalmazni [44. § w) - y)].