dec.
26

A kormány maximálta a kkv-k helyi adóját és támogatja az energiahatékonyságot növelő otthonfelújításokat

 A Magyar Közlöny 287. számában megjelent a Kormány 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelete a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről, amely meghatározza az önkormányzatok által megállapított helyi adók maximumát és enyhíti az adóelőleg teljesítésének szabályait. A rendelkezések zöme 2020. december 23-tól hatályos.

1. § A 2021. évben végződő adóévben azon, a  helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a  továbbiakban: Htv.) szerinti vállalkozó (a  továbbiakban: vállalkozó) esetén, amely azzal felel meg a  kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (a  továbbiakban: KKV törvény) szerinti mikro-, kis és középvállalkozássá minősítés feltételeinek, hogy esetében a  KKV törvény 3.  § (1)  bekezdés b)  pontjában meghatározott nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg értékhatár legfeljebb 4 milliárd forint (a  továbbiakban: mikro-, kis- és középvállalkozás), a  helyi iparűzési adó mértéke 1 százalék, ha a  2021. évben végződő adóévben alkalmazandó önkormányzati rendeletben megállapított adómérték több, mint 1 százalék. 

2. § (1) A (3) bekezdésben meghatározott adatok alapján a mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozónak a 2021. évben, az adott előleg-fizetési időpontban esedékes – a Htv. szerint bevallott és a 2021. évben az önkormányzati adórendelet szerinti adómértékkel bevallandó – adóelőleg 50 százalékát kell az egyes esedékességi időpontokban megfizetni.

(2) Az (1) bekezdés szerint meg nem fizetendő előleg-részlet összegével az adóhatóság a  vállalkozó iparűzési adóelőleg-kötelezettsége összegét hivatalból, határozathozatal nélkül csökkenti.

(3) Az (1) bekezdés szerinti,

a) beszámoló-készítésre kötelezett vállalkozó a  2021. évben kezdődő adóév első napján rendelkezésre álló utolsó, a  számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerint készített és elfogadott beszámoló, elfogadott beszámoló hiányában, a becsült mérlegfőösszeg, árbevétel- és létszámadatok; b) beszámoló-készítésre nem kötelezett vállalkozó a  2020. évben végződő adóév árbevétel- és létszámadatai, a 2021. évben tevékenységét kezdő vállalkozó esetén a becsült árbevétel- és létszámadatok alapján állapítja meg a mikro-, kis- és középvállalkozás minőségnek való megfelelést.

(4) Az (1) bekezdés akkor alkalmazható, ha a vállalkozó 2021. február 25-ig a székhelye, telephelye szerinti önkormányzati adóhatóság számára

a) nyilatkozik arról, hogy

aa) mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősül,

ab) az 1.  § szerinti intézkedés külön kormányrendelet szerinti támogatástartalmának megfelelő összeget jogosult igénybe venni átmeneti támogatásként, és

ac) 2019. december 31-én nem minősült az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 6.  § (4a)–(4b)  bekezdése szerinti nehéz helyzetű vállalkozásnak, továbbá

b) – ha azt az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 1. melléklet 29. pont 1. alpontja szerint nem tette meg – bejelenti a telephelyének címét.

(5) Ha a vállalkozó 2019. december 31-én nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősült, akkor a (4) bekezdés szerinti nyilatkozatban arról nyilatkozik, hogy olyan mikro- vagy kisvállalkozásnak minősül, amely nem áll az Atr. 6.  § (4a) bekezdés c) pontja szerinti eljárás hatálya alatt, továbbá esetében az Atr. 6. § (4a) bekezdés d) pontja szerinti körülmény sem áll fenn.

(6) A (4) bekezdés szerinti nyilatkozat kizárólag az állami adó- és vámhatóságon keresztül, elektronikus úton, az állami adó- és vámhatóság által rendszeresített elektronikus nyomtatványon nyújtható be.

(7) Az állami adó- és vámhatóság a (4) bekezdés szerinti nyilatkozatot elektronikus úton megküldi a nyilatkozatot tevő vállalkozó székhelye és az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott telephelye szerinti önkormányzati adóhatóság számára


A Magyar Közlöny 286. számában megjelent a gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatásáról szóló 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet módosítása, amely január 1-től támogathatóvá teszi a felújítások keretében megvalósított energiahatékonyság növelést is.

(2) Az R2. 6. §-a a következő t) ponttal kiegészülve lép hatályba:

(A támogatás a következő építési tevékenységekhez igényelhető:)

„t) használati melegvíz rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje, ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is.”

7. § Az R2. 7. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:

„(5a) Napelemes rendszer telepítését vagy cseréjét igazoló számla esetén az abban feltüntetett anyagköltség és kapcsolódó vállalkozói díj összesítve nem haladhatja meg a bruttó 450 000 Ft/kWp összeget.”

8. § Az R2. 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„8.  § (1) A támogatás a lakáson végzett építési tevékenységek befejezését és a számlák kifizetését követően 60 napon belül, de legkésőbb 2022. december 31-ig igényelhető. Több számla esetén az igénylési határidő számításánál a legutolsó kifizetési időpontot kell alapul venni.