jún.
03

Kormányhatározat az építésgazdaságról

A Kormány 1337/2021. (VI. 1.) Korm. határozata az építésgazdaság hatékonyságjavítását, teljesítménynövelését és az épített környezet fenntartható fejlesztését célzó középtávú stratégiáról és intézkedési tervről

 

A Kormány – annak érdekében, hogy a  Gazdaság-újraindítási Akcióterv keretében a  hazai építőipari szereplők a  teljesítmény növelésével, képzett munkaerővel és megfelelő technológiai felkészültséggel, hazai építőipari alapanyagokkal, termékekkel, innovatív módon tudjanak reagálni a koronavírus-világjárvány okozta kihívásokra, elkötelezett abban, hogy az épített környezet minőségi fejlesztését, és az építéságazat hatékonyságát, termelékenység-javulását, stabilitását és ezáltal a magyar munkahelyek megtartását, a magyar családok életszínvonalának megőrzését és javulását szolgáló intézkedések kerüljenek megvalósításra –
1. egyetért a Nemzeti Fenntartható Építésgazdasági Stratégia (a továbbiakban: Stratégia) céljaival és az építéságazat teljesítményének, termelékenységének és hatékonyságának javítása érdekében együttműködik az építésgazdaság szereplőivel, hogy az építőipari szektor technológiai váltása minél korábban megvalósulhasson;
2. egyetért az  állami beruházások minőségbiztosításának, erőforrás-, költség- és időhatékonyság javításának érdekében szükséges célkitűzésekkel és ennek érdekében felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy – a  Miniszterelnökséget vezető miniszter és a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter bevonásával – tegyen javaslatot azon beruházásokra, amelyek esetén az  építési beruházások, valamint az  építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet és az állami tulajdonban levő ÉMI Nonprofit Kft. állami építési beruházásokkal kapcsolatos egyes műszaki szolgáltatási feladatok elvégzésére vonatkozó kijelöléséről szóló 51/2016. (III. 17.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 51/2016. (III. 17.) Korm. rendelet] alapján a  Mintavételi és Megfelelőségigazolási Terv (a továbbiakban: MMT) alkalmazását és az MMT-ben foglaltak teljesülését ellenőrizni kívánja;
Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter Miniszterelnökséget vezető miniszter nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő: 2021. szeptember 30.
3. felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az  innovációért és technológiáért felelős miniszterrel és a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszterrel együttműködésben vizsgálja meg egy később, a  Kormány által meghatározott kivitelezési értéket meghaladó állami beruházások vonatkozásában kötelező, a  közbeszerzési eljárások megindítását megelőző előzetes költségbecslés realitásvizsgálata folyamatának és a  beruházások kockázati besorolását biztosító szakvélemény bevezetésének lehetőségét, és a  vizsgálat eredményének tükrében készítsen előterjesztést a szükséges jogszabályok módosításáról;
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter innovációért és technológiáért felelős miniszter nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő: 2021. július 31.
4. felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a  Miniszterelnökséget vezető miniszter, a pénzügyminiszter és a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter bevonásával – a nemzetközi jó gyakorlatok tapasztalatait hasznosítva, és az építésügy átalakítását célzó intézkedési tervről és a hozzá kapcsolódó feladatokról szóló 1567/2015. (IX. 4.) Korm. határozattal összhangban, valamint az iparági szereplőkkel egyeztetve – tegyen javaslatot a Kormány által meghatározott kivitelezési értéket meghaladó közberuházásoknál alkalmazandó Építőipari Tételes Referencia Költségadatbázis legkésőbb 2023. évtől való bevezetésére, alkalmazásának szabályozására és üzemeltetésére vonatkozóan;
Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter Miniszterelnökséget vezető miniszter pénzügyminiszter nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő: 2021. július 31.
5. egyetért az Otthonteremtési Program, az Épületek Hosszútávú Felújítási Stratégiája és a Gazdaságvédelmi Akcióterv célkitűzéseivel összehangoltan a Kormány által korábban támogatott Nemzeti Mintaház Park (Szentendre) demonstrációs helyszín továbbfejlesztésével, amely lehetővé teszi, hogy az építtetők és épülethasználók megismerjék a modern, fenntartható és ugyanakkor elérhető árú építési technológiákat, termékeket, eljárásokat, kapcsolódó mintaértékű és másolható megoldásokat, terveket;
6. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával a családok otthonteremtésének segítése céljával tegyen javaslatot a Szentendrén megvalósuló Látogatóközpont továbbfejlesztésére, az  elérhető legjobb és leggazdaságosabb technológiák, termékek és eljárások, illetve a Nemzeti Mintaterv Katalógusban (2020) szereplő tervek bemutatására;
Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter Miniszterelnökséget vezető miniszter Határidő: 2021. június 30.
7. egyetért azzal a  céllal, hogy a  stratégiai jelentőségű építési alapanyagok, építőanyagok és építési termékek minőségbiztosítása érdekében kiemelt jelentőségű a  hazánkban forgalomba és beépítésre kerülő cement és mész termékek független minőségellenőrzése és gyártástanúsítása, amelynek érdekében a  kapcsolódó termékek minőségellenőrzését az  ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a  továbbiakban: ÉMI Nonprofit Kft.) lássa el, és felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a Kormány számára készítsen előterjesztést és részletes intézkedési tervet a végrehajtásra és a szükséges jogszabálymódosításokra vonatkozóan;
Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: 2021. július 31.
8. egyetért azzal, hogy az építőipari konjunktúra kedvező hatásainak fenntarthatósága érdekében különösen fontos az építőipari nyers- és alapanyag termelés ellátásbiztonságának garantálása, amelynek elősegítése érdekében felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert és a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy – a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat bevonásával –
a) készítsen jelentést azon a területekről, amelyek bányászati vagy környezetvédelmi engedéllyel rendelkeznek, de a bányanyitás és kitermelés egyéb korlátozó tényező miatt nem kezdhető meg,
b) készítsen előterjesztést az a) alpont szerinti bányák megnyitásához szükséges intézkedésekről; Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter Miniszterelnökséget vezető miniszter Határidő: az a) alpont tekintetében 2021. szeptember 30. a b) alpont tekintetében 2021. október 31.
9. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy készítsen előterjesztést – a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Stratégiával összhangban – az építési-bontási hulladékok újrahasznosítási arányát javító újrahasznosító regionális központok létrehozásáról;
Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: 2021. szeptember 30.
10. egyetért azzal, hogy az állami beruházások során az építéságazati digitalizáció, készlethatékonyság, a beépítésre kerülő termékek minőségbiztosítása és a termékéletút-követés céljából szükséges
a) az építési termékek műszaki információinak, teljesítményének és szabályozási dokumentumainak egységes, bárhol hozzáférhető, modern központi adat- és információtárának kialakítása, és
b) a szállítói (forgalmazói) termékinformációs adatlap és a kapcsolódó egységes, intelligens és elektronikus szállítólevél bevezetése a termékek egységes azonosítása mellett;
11. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy – a pénzügyminiszter és a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával – készítsen előterjesztést a 10.  pont szerinti célok eléréséhez szükséges részletes intézkedések megtételéről;
Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter pénzügyminiszter Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2021. június 30.
12. felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy – az  innovációért és technológiáért felelős miniszter és a  pénzügyminiszter bevonásával – vizsgálja meg, hogy az  építési kivitelezések beruházóinak, építtetőinek és az  épülethasználók kockázatcsökkentése céljából szükséges-e az  építőipari tervezői, műszaki ellenőri és felelős műszaki vezetői, valamint a kivitelezői általános szakmai felelősségbiztosítás bevezetése az építőipari ágazatba, és a vizsgálat eredményétől függően készítsen előterjesztést;
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter innovációért és technológiáért felelős miniszter pénzügyminiszter
Határidő: 2021. július 31.
13. egyetért az  „ÉPÍTŐ ágazati technológiai korszerűsítést, kapacitásbővítését és kompetencia-fejlesztését célzó támogatási program” folytatásának szükségességével és felhívja a  pénzügyminisztert, hogy az  innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával a Stratégia megvalósításának futamideje alatt (2021–2023) erre a célra, továbbá az ágazati szereplők értéklánc-mentén történő integrációját támogató, a duális képzési programokban való részvételt és az ágazat digitalizációját célzó fejlesztésekre
a) a 2022. évben 12 000 000 000 forint és
b) a 2023. évben 12 000 000 000 forint forrást biztosítson;
Felelős: pénzügyminiszter innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: az a) alpont esetében a felmerülés ütemében a b) alpont esetében az éves költségvetési törvény tervezése során
14. felhívja a pénzügyminisztert, hogy az innovációért és technológiáért felelős miniszterrel együttműködésben a 4. és 5. pontban megfogalmazott feladatok ellátására az ÉMI Nonprofit Kft. számára 2021. évben 2 500 000 000 forint forrást biztosítson;
Felelős: pénzügyminiszter innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: a felmerülés ütemében
15. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a pénzügyminiszter bevonásával az 5.  ponttal összefüggésben az ÉPÍTŐ támogatási program keretében a Nemzeti Mintaházpark és Látogatóközpont fejlesztési céljaira, azon belül (Szentendre) az ágazati szereplők mintalétesítményeinek kialakítására és a Látogatóközpont üzemeltetésére
a) a 2021. évben 1 500 000 000 forint,
b) a 2022. évben 150 000 000 forint és
c) a 2023. évben 150 000 000 forint forrást biztosítson;
Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter pénzügyminiszter
Határidő: az a) és b) alpont esetében a felmerülés ütemében a c) alpont esetében az éves költségvetési törvény tervezése során
16. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a pénzügyminiszter bevonásával gondoskodjon az ÉMI Nonprofit Kft. részére az építőanyagok, építési termékek vizsgálati hátterének megerősítése érdekében és a laboratóriumi háttér és infrastruktúra fejlesztéséhez
a) a 2021. évben 900 000 000 forint,
b) a 2022. évben 5 000 000 000 forint és
c) a 2023. évben 3 370 000 000 forint forrás biztosításáról;
Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter pénzügyminiszter
Határidő: az a) és b) alpont esetében a felmerülés ütemében a c) alpont esetében az éves költségvetési törvény tervezése során
17. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a 16.  ponttal összefüggésben évente készítsen jelentést a Kormány számára;
Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: 2021. július 31-étől folyamatosan minden év július 31. napja
18. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy évente készítsen jelentést a Kormány részére a Stratégia és a Stratégiához kapcsolódó intézkedési terv végrehajtásáról és eredményeiről;
Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: 2022. február 15-étől folyamatosan minden év február 15. napja
19. felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a  Miniszterelnökséget vezető miniszter és a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter bevonásával az  e  kormányhatározatban meghatározott feladatok összehangolt megvalósítása, és a nem programszerű, sajátos építményfajtákat és speciális létesítményeket célzó állami, illetve a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű építési beruházások, továbbá az  51/2016. (III. 17.) Korm. rendeletben foglalt feladatok hatékony megvalósítása érdekében készítsen átfogó törvénytervezetet.
Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter Miniszterelnökséget vezető miniszter nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő: 2021. szeptember 15.